SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KH ONESTOP A/S

Download betingelser som pdf


1.1    
Nedenstående bestemmelser gælder for salg og levering af samtlige ydelser leveret af KH OneStop A/S, Hermesvej 13, 6330 Padborg, CVR-nr. 84 87 22 10 (herefter ”KHO”), herunder produkter, materialer og serviceydelser, for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt til KHO's kunder (herefter ”Køber”).

2.0    
Priser

2.1    
Den aftalte pris gælder for produkter, materialer og serviceydelser, således som det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og meddelte specifikationer. Ændringer, der efter tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse ønskes udført af Køber, betales af denne efter regning. Alle priser er eksklusive moms.

2.2.   
KHO er berettiget til at annullere Køber ordre i tilfælde af indtræden af ekstraordinære prisstigninger fra KHO's leverandører, på produkter og/eller ydelser, der helt eller delvis udgør eller indgår i det produkt eller den ydelse, som KHO skal levere til Køber.

2.3.   
Annullering af ordren kan dog alene ske ved KHO's opfyldelse af følgende betingelser:

1)
Prisstigningerne skal være meddelt overfor KHO fra KHO's underleverandør efter KHO har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber på det produkt eller den ydelse, som prisstigningerne angår og har indflydelse på

2)
Prisstigningerne skal angå og have indvirkning på KHO's anskaffelsessum på den ydelse eller det produkt, som KHO skal levere til Køber

3)
Prisstigningen er på mere end 3 %

              4)
              Prisstigning skal fra KHO's side være dokumenteret over for Kunden.

2.4.   
Forud for KHO's annullering af ordren skal parterne forsøge at indgå en ny aftale.

3.0    
Betaling

3.1    
Såfremt andet ikke er aftalt, erlægges betaling kontant ved levering. Såfremt Køber ønsker levering udsat af KHO uvedkommende årsager, forfalder hele købesummen til betaling på det først aftalte leveringstidspunkt.

3.2.   
Ved overskridelse af betalingstidspunktet svarer Køber en rente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling sker tillige med gebyr for hver skriftlige påmindelse om betaling. Gebyret andrager for hver påmindelse kr. 100,00. Eventuelle rabataftaler bortfalder, når rettidig betaling udebliver.

4.0    
Kreditkøb

4.1    
Ved kreditkøb er Køber forpligtet til at erlægge en udbetaling forud for leveringstidspunktet. Ved kreditkøb skal udbetalingen være KHO i hænde senest 5 arbejdsdage før det aftalte leveringstidspunkt. Indtræder det aftalte leveringstidspunkt, uden at udbetalingen er erlagt, udskydes leveringen, indtil udbetaling er modtaget.

5.0    
Ejendomsforbehold

5.1    
Det leverede forbliver KHO's ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud og uden fradrag af nogen art.

5.2    
Har KHO ejendomsforbehold i det leverede, påhviler det Køber at forsikre dette til fuld- og nyværdi mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købesum er erlagt.

6.0    
Leveringstid

6.1    
Den aftalte leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor KHO har modtaget Købers accept, eller såfremt montage skal finde sted, fra det tidspunkt, Køber stiller det materiel, hvorpå montering skal finde sted, til rådighed for monteringen.

6.2    
Den aftalte leveringstid forudsætter, at Køber ikke efter ordrebekræftelsen fremsætter ønske om ændringer.

7.0    
Force majeure

7.1    
Det forudsættes, at leveringen ikke umuliggøres eller forsinkes som følge af force majeure, herunder, men ikke begrænset til,strejke, lockout, brandskade, mangel på transportmidler, mangler eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller enhver form for omstændighed, som KHO ikke er herre over og som var KHO ubekendt på tidspunktet for ordrebekræftelsen. Det er ikke en betingelse, at force majeure-hændelsen er en ekstraordinær hændelse. Betingelsen for opfyldelsen af force majeure i nærværende aftale, er, at levering til den aftalte pris eller det aftalte tidspunkt er en umulighed eller vil have eksorbitante negative økonomiske konsekvenser eller omkostninger for KHO.

8.0    
Ansvar for mangler og forsinkelse

8.1    
Mangler ved nye produkter eller materialer, monteret af KHO, hvor over der reklameres inden for 12 måneder fra levering har fundet sted, og som skyldes fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling, afhjælpes uden beregning. Dette gælder kun i det omfang udbedring af muligt for KHO uden KHO påføres eksorbitante omkostninger.

8.2    
For serviceydelser og reservedele er reklamationsfristen begrænset til 3 måneder fra leveringsdatoen.

Ønskes reparationen udført udenfor normal arbejdstid, herunder på søn- og helligdage, betaler Køber ekstra omkostninger forbundet hermed.

8.3    
Reparation skal ske på KHO's servicecentre. Reparation af THERMO KING produkter kan herudover ske på et hvilket som helst autoriseret THERMO KING værksted udenfor Danmark indenfor reklamationsperioden.

8.4    
Ønskes reparation foretaget på et andet sted end de nævnte, betaler Køber de ekstra omkostninger, der forårsages herved. Udgifter til garantireparationer udført på andre værksteder end de i punkt 8.3. nævnte, betales kun af KHO, såfremt KHO udtrykkeligt og skriftligt har givet tilsagn herom inden reparationens påbegyndelse.

8.5    
Ved reparationer foretaget i strid med punkterne 8.3 og 8.4 bortfalder enhver reklamationsret for Køber straks.

8.6    
KHO har intet ansvar for mangler udover ovenfor anførte.

8.7    
Køber kan ikke gøre misligholdelse gældende som følge af forsinkelse fra KHO's side, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
 

  1. KHO dokumenterer, at årsagen til forsinkelse skyldes KHO's underleverandører,
  2. KHO oplyser Køber herom straks forsinkelsen kan konstateres
  3. KHO's oplysning til Køber om forsinkelsens indtræden foretages skriftligt.

 

9.0    
Fordringshavermora

9.1    
Undlader Køberen efter leveringstiden er indtruffet at afhente eller at afgive ordre til forsendelse/transport er KHO berettiget til at fakturere, samt til og på vegne afKøber at lade varen opbevare og forsikre for Købers regning og risiko. Hvis Køber – trods opfordret hertil – ikke afhenter varen, er KHO berettiget til at foretage bedst muligt dækningssalg.

10.0  
Produktansvar

10.1  
KHO's ansvar for skade, der forvoldes af produkter, materialer eller serviceydelser på fast ejendom eller løsøre, herunder på Købers køretøj eller på gods, der transporteres i køretøjet, kan aldrig overstige 1 mio. kr. pr. skade.

10.2  
Køber skal holde KHO skadesløs i den udstrækning, KHO pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som KHO, jf. pkt.10.1 og pkt. 15.1, ikke er ansvarlig for overfor Køber. Ethvert krav på skadesløsholdelse fra KHO mod Køber forfalder til betaling straks efter påkrav må anses for at være kommet frem til Køber.

10.3  
Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.4  
KHO og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af de af KHO leverede produkter, materialer eller serviceydelser. Køber er forpligtet til at holde KHO skadesløs i enhver henseende, hvor KHO ved en endelig upåanket dom eller ved voldgiftskendelse dømmes til at skulle udrede tredjemand, som solidarisk hæftende med Køber, således at Køber bærer det fulde ansvar for udredning af tredjemand.

11.0  
Bilvask, tankrensning m.v.

11.1  
Ved vask af biler påtager KHO sig ikke ansvar for skade på materiel af nogen art.

12.0  
Tab af data m.v.

12.1  
KHO er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af data og databærere, herunder for udgifterne til genskabelse af ødelagte data.

12.2  
Ved salg af kommunikations- og positioneringsudstyr, herunder software, er KHO ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af manglende kommunikationsmulighed, mangler ved den leverede software eller hardware uanset manglens karakter.

13.0  
Skade på indleveret materiel

13.1  
KHO påtager sig ikke ansvar for skade, herunder tyveri, bortkomst m.v., påført Købers materiel, medens dette beror i KHOs varetægt. Dette gælder dog ikke, såfremt skade påføres materiellet på grund af en ansvarspå-dragende adfærd, der må betragtes som grov uagtsomhed fra KHO's side under montering, servicering eller reparation af materiellet.

13.2  
KHO's hæftelse kan dog aldrig overstige 1 mio. kr. pr. skadebegivenhed, og KHO kan ikke gøres ansvarlig for skader eller andre former for krav, der beløber sig til under 30.000,00 kr.

13.3  
Køber opfordres til at holde materiellet forsikret for dets fulde værdi imod risici for hvilke KHO ikke er ansvarlig, herunder tyveri, hærværk, brand m.v., jf. pkt. 13.1.

14.0  
Reklamationer

14.1  
Eventuelle reklamationer over leverede produkter, materialer og serviceydelser, herunder over forsinket eller mangelfuld levering, skal ske skriftligt og inden 8 dage fra leveringsdagen. Manglende overholdelse af fristen på 8 dage fører til bortfald af enhver af Købers misligholdelsesbeføjelser.

15.0  
Driftstab m.v., grov uagtsomhed

15.1  
KHO er aldrig ansvarlig for driftstab af noget.

15.2  
Begrænsningerne i KHO's ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

16.0  
Varetægt

16.1  
KHO's varetægt af Købers materiel regnes fra tidspunktet for KHO's tilkobling af materiellet på en af KHO's adresser for kørsel til reparation/service og indtil frakobling, efter arbejdets udførelse, har fundet sted.

16.2  
Køretøjer/trailere henstillet af, eller på vegne af, Køber på KHO's grund, henstår for ejerens risiko.

17.0  
Ændringer og gyldighedsklausul

17.1  
KHO kan til enhver tid foretage ændringer i nærværende betingelser uden varsel.

17.2  
Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller af andre grunde ikke kan gøres gældende, herunder i henhold til national ret i Købers land, skal en sådan bestemmelse adskilles og være uvirksom, og resten af ​​denne aftale forbliver virksom og bindende for parterne.

18.0  
Værneting og lovvalg

18.1  
Medmindre andet er aftalt, afgøres enhver tvist, der udspringer af den mellem KHO og Køber indgåede aftale, efter dansk ret og ved Retten i Sønderborg eller ved Vestre Landsret.

 

Marts 2022
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes!